ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 934/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ30Δ4658Π3-9Ε2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - Mirtec S.A.
article image

29/04/2024


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 934/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ30Δ4658Π3-9Ε2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 934/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ30Δ4658Π3-9Ε2) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4972/2022, καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης ο Πίνακας Κατάταξης για τη Γενική Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων.

Δείτε ΕΔΩ τον Πίνακα Κατάταξης (αρ. πρωτ. 934/09.04.2024/ΑΔΑ Ψ30Δ4658Π3-9Ε2)