ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - Mirtec S.A.
article image

08/11/2023


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί τη 20η Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022
 2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022
 3. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση των καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσών για αμοιβή ή αποζημίωση και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023
 5. Τροποποίηση των άρθρων 4-9-11-12-13-15-17-18-20-26-27-28-29 και 30 του Καταστατικού της εταιρείας.
 6. Προσθήκη του άρθρου 11 «Πολιτική καταλληλόλητας μελών ΔΣ-Προσόντα-Προϋποθέσεις Διορισμού»
 7. Προσθήκη του άρθρου 13 «Κανονισμός Λειτουργίας ΔΣ-Επιτροπή Αποδοχών- Αρμοδιότητες Προέδρου ΔΣ»
 8. Προσθήκη του άρθρου 14 «Διευθύνων Σύμβουλος»
 9. Προσθήκη του άρθρου 21 «Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης»
 10. Προσθήκη του άρθρου 22 «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο»
 11. Προσθήκη του άρθρου 23 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας-Εσωτερικός Έλεγχος»
 12. Διάφορες ανακοινώσεις


Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στη Γραμματεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Βόλος, 11 Οκτωβρίου 2023
TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ