Mirtec S.A. - Files

Γενικοί Κανονισμοί

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων

Ειδικοί Κανονισμοί

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Αρμοδίων Ατόμων για τον Περιοδικό Έλεγχο τη Συντήρηση και την Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Κατάλογος Επιθεωρητών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1
Κατάλογος Επιθεωρητών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020
Κατάλογος Επιθεωρητών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένα εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και κατάλληλο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε να μπορεί να ελέγχει μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, οργανικών και ανόργανων υλικών, συμπεριλαμβανομένων αγροτικών προϊόντων, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, στερεών και υγρών αποβλήτων.

Μη καταστροφικές δοκιμές, φυσικές δοκιμές σε συγκολλήσεις, μηχανικές δοκιμές σε μεταλλικά υλικά, χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος και συγκολλήσεις, χημικές δοκιμές σε μέταλλα και κράματα μετάλλων και δοκιμές ελέγχου σε πυροσβεστήρες (Παράρτημα F1/A24)
Φυσικές, μηχανικές και χημικές δοκιμές σε αδρανή υλικά, Κόλλες πλακιδίων Β (τσιμεντοειδή συγκολλητικά), άργιλους, σκυρόδεμα, τσιμέντο, φυσικούς λίθους, πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων,Β ασφαλτικά μίγματα, πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα, νερά (πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά). (Παράρτημα F1/B25 / Παράρτημα Θηβών)
Φυσικές, μηχανικές και χημικές δοκιμές σε κλωστοϋφαντουργικά υλικά, ενδύματα και προϊόντα γενικής χρήσης. (Παράρτημα F1/Γ17 / Παράρτημα Αθηνών)
Φυσικές, διαστασιακές και μηχανικές δοκιμές σε σωλήνες. (Παράρτημα F1/Δ15 / Παράρτημα Θεσσαλονίκης)

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι Διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 και Κοινοποιημένος Φορέας πιστοποίησης των παρακάτω προϊόντων, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (Παράρτημα Β4/39) :

 • Ανελκυστήρες
 • Κατασκευαστικά στοιχεία ανελκυστήρων
 • Απλά Δοχεία Πίεσης
 • Συσκευές με καύση αέριων καυσίμων
 • Εξοπλισμός υπό πίεση
 • Εξοπλισμός Πλοίων
 • Δομικά Προϊόντα
 • Ασφάλεια Παιχνιδιών
 • Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων
 • Μηχανές

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι επίσης διαπιστευμένη για την πιστοποίηση των παρακάτω προϊόντων σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις (Παράρτημα Β5/34) :

 • Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
 • Διεργασία συγκόλλησης ΧΟΣ
 • Φορητοί, τροχήλατοι πυροσβεστήρες
 • Μικροί φορητοί πυροσβεστήρες τύπου αερολύματος (αεροζόλ)
 • Ηλεκτρικά καλώδια, καλώδια χαμηλής τάσης
 • Ρευματοδότες - Ρευματολήπτες
 • Φωτιστικά σώματα
 • Ηλιακοί συλλέκτες
 • Οικιακά ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού
 • Εξοπλισμός παιχνιδότοπων
 • Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων
 • Υπηρεσίες συνοδευόμενης και καθοδηγούμενης κατάδυσης
 • Κύρια και μη ξενοδοχειακά καταλύματα
 • Κυλιόμενοι κάδοι αποβλήτων και ανακύκλωσης
 • Συγκολλήσεις
 • Εξοπλισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εγκαταστάσεις Αθλοπαιδιών
 • Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου σε τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο λήψης μέτρων έναντι του COVID-19

Επίσης, προσφέρει πιστοποίηση για μια σειρά βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως: νήματα, υφάσματα, αξεσουάρ, κουρτίνες, βρεφικά είδη, κλπ, σύμφωνα με την Διεθνή Οικολογική Πιστοποίηση Oeko-Tex® Standard 100 για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, προϊόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel (έλεγχοι), ενδύματα εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας με την σήμανση CE (Μέσα Ατομικής Προστασίας).

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020, για :

 • Περιοδικό έλεγχο ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανογέφυρες, γερανοί, περονοφόρα, κ.λ.π.)
 • Περιοδικό έλεγχο ανελκυστήρων
 • Περιοδικό έλεγχο εξοπλισμού υπό πίεση (αεροφυλάκια, αεροσυμπιεστές, ατμολέβητες, κ.λ.π.)
 • 'Ελεγχο τουριστικών αναβατήρων
 • Περιοδικό έλεγχο αναγνωρισμένων εταιρειών για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων
 • Εποπτεία κέντρων επανελέγχου φιαλών

Επίσης διενεργεί:

 • Ελέγχους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Έλεγχο κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου
 • Επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
 • Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού
 • Επιθεωρήσεις σε μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης
 • Ελέγχους Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
 • Ελέγχους Παιδότοπων & Παιδικών Χαρών
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Β & Κτιρίων

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. εκτός από τα εξειδικευμένα σεμινάρια που μπορεί να παρέχει σε εργαζόμενους επιχειρήσεων ή οργανισμών καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες, είναι διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την :

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι Διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17029:2019 και τα Κριτήρια του ΕΣΥΔ, να διενεργεί επικυρώσεις και επαληθεύσεις σύμφωνα με το παρακάτω Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης για Επαλήθευση εκθέσεων εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΑ 618/43/03.01.2005 & 17230/671/01.09.2005
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΑ 618/43/03.01.2005 & 17230/671/01.09.2005
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. Αριθ. 14165/Φ.17.4/373/28.07.93. (ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) (ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ADR)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. Αριθ. 14165/Φ.17.4/373/28.07.93. (ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ADR)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/35/ΕΕ & ADR
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝ ΙΣΧΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/35/EU
Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε.
Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ "OCTOPUS"
Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΤΟΛΙΟΣ "Sports & Play"
Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - ΜΠΕΤΣΗΣ Κ. - ΜΟΣΧΟΒΟΣ Χ. Ο.Ε. "CityPlay"
Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Επαναφορά σε ισχύ πιστοποιητικού
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΚΣΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/33/ΕΕ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ B ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚΒ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
ΑΡΝΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ MODULE B & D
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. 0437-CPR-0033/18 , ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΙΚΗ» ΤΖΟΥΤΣΑΣ ΣΤ. - ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ Ι. ΟΕ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ