Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ A.E στην 24η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης - Mirtec S.A.
article image

25/04/2024


Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ A.E στην 24η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης

Η 24η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης (EOTA) πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 24/4/2023.

H ΕΒΕΤΑΜ A.E είναι μέλος του ΕΟΤΑ από το 2022, καθώς έχει οριστεί Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης με την υπ΄αρ. 107220/1.10.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 4667 Β’ 2021). Ο ΕΟΤΑ αποτελεί τον οργανισμό των ευρωπαϊκών φορέων τεχνικής αξιολόγησης για δομικά προϊόντα, που ιδρύθηκε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 για τα δομικά προϊόντα (CPR).

Ο EOTA παρέχει το πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (European Technical Assessment -ETA) των δομικών προϊόντων που είναι καινοτόμα ή δεν εμπίπτουν, μερικώς ή εξ΄ολοκλήρου, στα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα του καν. (ΕΕ) 305/2011. To πλαίσιο αυτό αποτελεί τη μόνη προβλεπόμενη από τον κανονισμό CRP διαδικασία με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους ευρωπαίους κατασκευαστές να θέσουν τη σήμανση CE στα ανωτέρω δομικά προϊόντα μέσω της αξιολόγησης της συμμόρφωσής τους βάσει των Ευρωπαϊκών Εγγράφων Aξιολόγησης (European Assessment Documents - EAD) και την έκδοση Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΤΑ).

Ο ορισμός ΟΤΑ και στην Ελλάδα ενθαρρύνει την εγχώρια ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων δομικών προϊόντων, ενώ η εν συνεχεία έκδοση από την ΕΒΕΤΑΜ A.E των προβλεπόμενων ΕΤΑ, δίνει το απαραίτητο διαβατήριο για την ελεύθερη εμπορία τους στην ενιαία αγορά, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στην τόνωση της οικονομίας και τη διεύρυνση των συναφών κλάδων των δομικών έργων, αλλά και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης για το οικοσύστημα των κατασκευών (construction ecosystem), που λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας στις αλλαγές και το σύνθετο χαρακτήρα του.

Η ΕΒΕΤΑΜ A.E συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης εκπροσωπούμενη από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Δρόσο, Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.