Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ Ψ30Δ4658Π3-9Ε2) για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. Επιλεγείς της υπ’ αρ. 934/9.4.2024 - Mirtec S.A.
article image

15/05/2024


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ Ψ30Δ4658Π3-9Ε2) για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. Επιλεγείς της υπ’ αρ. 934/9.4.2024

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 934/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ30Δ4658Π3-9Ε2) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4972/2022, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής για τη Γενική Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων.

Επιλεγείς Γενικός Διευθυντής Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων: Δρ. Γεώργιος Δρόσος.