ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 933/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ2ΙΡ4658Π3-ΗΡΘ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - Mirtec S.A.
article image

15/05/2024


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 933/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ2ΙΡ4658Π3-ΗΡΘ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 933/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ2ΙΡ4658Π3-ΗΡΘ) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4972/2022, καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης ο Πίνακας Κατάταξης για τη Διεύθυνση Προμηθειών.

Πίνακας Κατάταξης 〈αρ. πρωτ. 933/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ2ΙΡ4658Π3-ΗΡΘ)〉

Δείτε αναλυτικά την κατάταξη ΕΔΩ: