Νέος Γενικός Διευθυντής Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. - Mirtec S.A.
article image

05/07/2024


Νέος Γενικός Διευθυντής Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε καλωσορίζει το Νέο Γενικό Διευθυντή Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων, Δρ. Γεώργιο Δρόσο.

Ο Γεώργιος Δρόσος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου του Manchester – UMIST, πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Sheffield και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) σε συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών - κεραιοσυστήματα από το Πανεπιστήμιο του Manchester (UMIST).  Έχει συγγράψει 4 διατριβές, 18 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 14 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περισσότερες από 260 βιβλιογραφικές αναφορές (citations).

Μέχρι τώρα ήταν Διευθυντής Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με κύριες αρμοδιότητες: α) την εποπτεία της αγοράς στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων, που καλύπτονται από την τεχνική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία του ν.4712/2020 (Α΄ 146) (market surveillance authority) και β) την ενσωμάτωση Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, την εκπόνηση εθνικών κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή Κανονισμών και την κατάρτιση εθνικών διατάξεων και τεχνικών κανόνων για βιομηχανικά προϊόντα και εγκαταστάσεις του μη εναρμονισμένου τομέα, ως αρμόδια ρυθμιστική αρχή (regulatory authority).

Έχει συνολική επαγγελματικά εμπειρία άνω της εικοσιπενταετίας με τεχνογνωσία στο νέο ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας (23 Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, 9 Κανονισμούς και 22 εθνικούς τεχνικούς κανόνες) και τον έλεγχο (εποπτεία της αγοράς) και πιστοποίηση των αντίστοιχων βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, την επιχειρηματική καινοτομία, τη βιομηχανική ιδιοκτησία και το εμπορικό απόρρητο, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τη διαχείριση ραδιοφάσματος και τους διεθνείς κανονισμούς τηλεπικοινωνιών.

Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ), Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Εκρηκτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μέλος της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων της ΑΑΔΕ., Μέλος της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων, Μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, Μέλος Τεχνικών Επιτροπών του ΕΛΟΤ,  Μέλος Οργάνων Ελέγχου για τον έλεγχο επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 3 του Ν. 3299/04, Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση Οδικού Χάρτη για το δίκτυο 5ης γενιάς (5G), Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου στo πλαίσιο εφαρμογής του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ», Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν, Αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας στο Συμβούλιο Διαστημικής Πολιτικής, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος, Αναπληρωματικό Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν.3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,.

Τέλος, έχει εκπροσωπήσει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Εθνικός Εκπρόσωπος για τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Βιομηχανίας, τις Νέες Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής, και σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).