Ενημέρωση Πελατών για το ISO 27001:2022 - Mirtec S.A.
article image

08/11/2023


Ενημέρωση Πελατών για το ISO 27001:2022

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 27001:2022


Από τον Οκτώβριο του 2022 είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του προτύπου ISO/IEC 27001:2022 η οποία αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του 2013.

Βάσει των απαιτήσεων του IAF (International Accreditation Forum), των απαιτήσεων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και των διαδικασιών της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ισχύουν τα ακόλουθα:

Από τις 30 Απριλίου 2024 και μετά όλες οι επιθεωρήσεις Πιστοποίησης & Επαναπιστοποίησης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου.

Στις 30 Οκτωβρίου 2025 παύει η ισχύς όλων των πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προηγούμενης έκδοσης του προτύπου (ISO/IEC 27001:2013).  Ως εκ τούτου όσοι πελάτες μας διαθέτουν πιστοποιητικά πέραν αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας, θα λάβουν νέα επικαιροποιημένα πιστοποιητικά ως προς την ημερομηνία λήξης τους.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (ISO/IEC 27001:2022)

Βάσει των οδηγιών του IAF και του Ε.ΣΥ.Δ. η μετάβαση μπορεί να γίνει μέσω των εξής τρόπων:

α) Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης κατά την οποία θα απαιτηθεί επιπλέον μισή (0,5) ανθρωποημέρα επιθεώρησης.
β) Εντός του κύκλου πιστοποίησης είτε με τη διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης, είτε στο πλαίσιο της τακτικής ετήσιας επιτήρησης προσαυξημένη κατά μισή (0,5) ανθρωποημέρα.