Τομείς Διαπίστευσης

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένα εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και κατάλληλο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε να μπορεί να ελέγχει μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, οργανικών και ανόργανων υλικών, συμπεριλαμβανομένων αγροτικών προϊόντων, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, στερεών και υγρών αποβλήτων.

Μη καταστροφικές δοκιμές, φυσικές και μηχανικές δοκιμές σε μεταλλικά προϊόντα, σιδηρομαγνητικά και μεταλλικά υλικά, σε συγκολλήσεις, χημικές δοκιμές σε μέταλλα και κράματα μετάλλων. (Παράρτημα F1/A20)


Φυσικές, μηχανικές και χημικές δοκιμές σε αδρανή υλικά, Κόλλες πλακιδίωνΒ (τσιμεντοειδή συγκολλητικά), άργιλους, σκυρόδεμα, τσιμέντο, φυσικούς λίθους, πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων,Β ασφαλτικά μίγματα, πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα, νερά (πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά). (Παράρτημα F1/B20 / Παράρτημα Θηβών)


Φυσικές, μηχανικές και χημικές δοκιμές σε κλωστοϋφαντουργικά υλικά, ενδύματα και προϊόντα γενικής χρήσης. (Παράρτημα F1/Γ14 / Παράρτημα Αθηνών)


Φυσικές, διαστασιακές και μηχανικές δοκιμές σε σωλήνες. (Παράρτημα F1/Δ12 / Παράρτημα Θεσσαλονίκης)


Η ΕΒΕΤΑΜ είναι Διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 και Κοινοποιημένος Φορέας πιστοποίησης των παρακάτω προϊόντων, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (Παράρτημα Β4/33) :

Ανελκυστήρες
Απλά Δοχεία Πίεσης
Επιτραπέζιες συσκευές υγραερίου.Β  Ανεξάρτητες εστίες
Συσκευές αερολυμάτων
Συσκευές με καύση αέριων καυσίμων
Εξοπλισμός υπό πίεση
Εξοπλισμός Πλοίων
Δομικά Προϊόντα Κατασκευών
Μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης
Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας
Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης
Ασφάλεια Παιχνιδιών
Εγκαταστάσεις με συρμοτόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων
Μηχανές

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι επίσης διαπιστευμένη για την πιστοποίηση των παρακάτω προϊόντων σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις (Παράρτημα Β5/28) :

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
Φορητοί, τροχήλατοι πυροσβεστήρες
Καλώδια χαμηλής τάσης
Ρευματοδότες - Ρευματολήπτες
Ηλιακοί συλλέκτες
Οικιακά ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού
Εξοπλισμός παιχνιδότοπων
Υπηρεσίες συνοδευόμενης και καθοδηγούμενης κατάδυσης
Κύρια και μη ξενοδοχειακά καταλύματα
Κυλιόμενοι κάδοι αποβλήτων και ανακύκλωσης
Δεξαμενές για μεταφορά επικίνδυνων αγαθών
Συγκολλήσεις
Επίσης, προσφέρει πιστοποίηση για μια σειρά βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως:
νήματα, υφάσματα, αξεσουάρ, κουρτίνες, βρεφικά είδη, κλπ, σύμφωνα με την Διεθνή Οικολογική Πιστοποίηση Oeko-Tex® Standard 100 για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
προϊόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel (έλεγχοι)
ενδύματα εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας με την σήμανση CE (Μέσα Ατομικής Προστασίας).

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020, για

Περιοδικό Έλεγχο Ανυψωτικών Μηχανημάτων (γερανογέφυρες, γερανοί, περονοφόρα, κλπ)


Περιοδικό Έλεγχο Ανελκυστήρων


Περιοδικό Έλεγχο Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων (ΑDR) (Παράρτημα C2/18)


Περιοδικό Έλεγχο εξοπλισμού υπό Πίεση (αεροφυλάκια, αεροσυμπιεστές, ατμολέβητες, κλπ)


Έλεγχο τουριστικών αναβατήρων


Περιοδικό Έλεγχο Αναγνωρισμένων Εταιρειών για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων


Εποπτεία Κέντρων Επανελέγχου Φιαλών


'Ελεγχο οχημάτων, σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ 2007/46 (Παράρτημα C6/4)


Επίσης διενεργεί:

  • Ελέγχους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Έλεγχο κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου
  • Επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
  • Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού
  • Επιθεωρήσεις σε μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης
  • Ελέγχους Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
  • Ελέγχους Παιδότοπων & Παιδικών Χαρών
  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Β Κτιρίων

Πεδία διαπίστευσης (Παράρτημα C4/17)


Πεδία διαπίστευσης (Παράρτημα C5/25)


Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. εκτός από τα εξειδικευμένα σεμινάρια που μπορεί να παρέχει σε εργαζόμενους επιχειρήσεων ή οργανισμών καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες, είναι διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την

Πιστοποίηση αρμοδίων ατόμων για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων (Παράρτημα D1/9)


Αναγνώριση ως Τεχνική Υπηρεσία για οχήματα

H ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Μεταφορών ως Τεχνική Υπηρεσία για την έγκριση τύπου οχημάτων (μικράς σειράς παραγωγής) και εξαρτημάτων τους, βάσει της οδηγίας 2007/46//ΕΚ.