Έρευνα

Η ΕΒΕΤΑΜ συνεργάζεται στενά με Ευρωπαϊκά και Εθνικά Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς και συμμετέχει ενεργά στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα των Οργανισμών δημιουργίας νέας γνώσης και μεταφοράς τεχνολογίας. Με τη συμμετοχή της σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων, παραμένει πάντα ενημερωμένη για τις τελευταίες εξελίξεις σε ότι αφορά υλικά και διεργασίες.
Πεδία  εξειδίκευσης :

 • Μεταλλικά & Δομικά Υλικά

 • Τεχνικά κεραμικά, Συμβατικά κεραμικά και Πυρίμαχα υλικά

 • Οργανικά και Ινώδη υλικά – Υφάσματα – Ενδύματα

 • Επικαλύψεις Θερμικού Ψεκασμού

 • Βιομηχανικά Παραπροϊόντα

 • Μοντελοποίηση με χρήση Η/Υ Πεπερασμένων Στοιχείων

 • Περιβάλλον

Ίνες, Οργανικά & Εύκαμπτα Υλικά

Ανάπτυξη λειτουργικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων - Ανάπτυξη έξυπνων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων - Εφαρμογές της νανοτεχνολογίας - Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας - Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών ινών (κυρίως ινών βαμβακιού) - Αριστοποίηση παραγωγικών διεργασιών

Κεραμικά, Πυρίμαχα και Δομικά υλικά

Ανάπτυξη και παραγωγή σε πιλοτική γραμμή εξειδικευμένων προϊόντων και βελτίωση προϊόντων και παραγωγικών διεργασιών. Ανάπτυξη βελτιωμένων δομικών υλικών, πορωδών κεραμικών για περιβαλλοντικές και άλλες εφαρμογές (φίλτρα, μεμβράνες κ.α.), κεραμικά χαμηλού συντελεστή θερμικής διαστολής, ηλεκτρονικά κεραμικά, πούδρες με ελεγχόμενα χαρακτηριστικά, Κεραμικά νανοϋλικά, υλικά/τεχνολογίες για κελιά καύσης στερεού ηλεκτρολύτη (παραγωγή H2), μικροκατεργασία με Laser, επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού και επιστρώσεις με Sputtering.

Μεταλλουργία & Μεταλλικά Υλικά

Χαρακτηρισμοί υλικών, συνδέσεις υλικών και κατασκευών, ανάλυση και μοντελοποίηση κατασκευών, διάγνωση φθοράς υλικών και κατασκευών με μεθόδους μη καταστρεπτικών Ελέγχων.

Έλεγχος & Προστασία του Περιβάλλοντος

Ανάπτυξη αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, σταθεροποίηση/αδρανοποίηση και διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων/παραπροϊόντων αλλά και αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη νέων Προϊόντων.

Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών

Στην ΕΒΕΤΑΜ εκπονούμε μελέτες για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και την ενσωμάτωση των τεχνολογικών καινοτομιών με στόχο την αναβάθμιση του τεχνολογικού περιεχομένου και τη βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας των προϊόντων των πελατών μας.
Με την εργαστηριακή υποδομή και το  υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό μπορούμε να   προσφέρουμε εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας όπως η μεταλλουργία, η χαλυβουργία, τα δομικά και ορυκτά υλικά, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα ενδύματα και τα μέσα ατομικής προστασίας, τα πλαστικά καθώς και τα προϊόντα από ανακύκλωση.
Αναφέρονται ενδεικτικά τομείς στους οποίους διαθέτουμε εξειδικευμένη τεχνογνωσία:

Μελέτες Υλικών&Προϊόντων

Μελέτες υλικών & αστοχίας υλικού, διερεύνηση και ανάλυση αποκλίσεων από τα επιθυμητά όρια ποιότητας προϊόντων, μοντελοποίηση και ανάλυση κατασκευών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων, κ.α.

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Πιλοτική παραγωγή νέων υλικών και προϊόντων

Αντίστροφη σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων, ανάπτυξη τεχνικών  προδιαγραφών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων, βαφές υφασμάτων σε εργαστηριακή κλίμακα για δημιουργία νέων προϊόντων, πιλοτική παραγωγή προηγμένων υλικών κ.ά.

Μελέτες βιομηχανικών διεργασιών

Προσομοίωση και βελτιστοποίηση, Διερεύνηση προβλημάτων παραγωγής και παραγωγικών διαδικασιών, κ.ά.

Πραγματογνωμοσύνες, Επιθεωρήσεις & Τεχνικές Γνωμοδοτήσεις

Αξιοποίηση/Αδρανοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων

Η ΕΒΕΤΑΜ έχει αναπτύξει αξιόλογη επιστημονική δραστηριότητα σε θέματα ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος και είναι σε θέση να υποστηρίξει ουσιαστικά την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των εταιρειών.
Η Εταιρεία μας διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην αδρανοποίηση, αξιοποίηση και  διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων για ασφαλή διάθεσή τους καθώς και στην αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων με την ανάπτυξη νέων υλικών (π.χ. μεταλλουργικές σκωρίες, παραπροϊόντα μεταλλευτικών διεργασιών εμπλουτισμού, ιπτάμενη τέφρα από καύση λιγνίτη, βιολογική ιλύς κ.α).

Επικαλύψεις Θερμικού Ψεκασμού

Στη μονάδα Θερμικών Ψεκασμών της ΕΒΕΤΑΜ  εφαρμόζονται οι σημαντικότερες από τις τεχνικές θερμικού ψεκασμού: θερμικός ψεκασμός με πλάσμα (APS), θερμικός ψεκασμός σε χαμηλό κενό (VPS), ψεκασμός φλόγας οξυγόνου υψηλής ταχύτητας (HVOF) και ψεκασμός με υγρή τροφοδοσία αιωρημάτων και διαλυμάτων (SPS, SPPS), για τη δημιουργία μεταλλικών, κεραμικών και μεταλλοκεραμικών επικαλύψεων.
Με την εφαρμογή των επικαλύψεων επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων προστασία από φθορά, τριβή, διάβρωση, οξείδωση σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, θερμική φραγή κ.α. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται αύξηση του χρόνου ζωής των εξαρτημάτων, μείωση του κόστους συντήρησης, καλύτερη απόδοση  των μηχανών και αύξηση της παραγωγικότητας με υψηλότερη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Οι  τομείς που βρίσκουν εφαρμογή τέτοιου είδους επικαλύψεις περιλαμβάνουν τσιμεντοβιομηχανίες, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγεία, βιομηχανία πλαστικών, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, μεταλλουργίες, ιατρικά εμφυτεύματα κ.λ.π.
Η μονάδα Θερμικού Ψεκασμού υποστηρίζεται και συμπληρώνεται από το εργαστήριο Τριβολογίας για τον έλεγχο της πρόσφυσης και την μελέτη των μηχανισμών φθοράς.

Παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων

Αξιοποιώντας την συσσωρευμένη γνώση που υπάρχει στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και τον πλούσιο εξοπλισμό με μηχανήματα παρασκευής και επεξεργασίας κόνεων, σύγχρονα μηχανήματα μορφοποίησης καθώς και εργαστηριακούς κλιβάνους υψηλής τεχνολογίας, η εταιρεία είναι σε θέση να παράγει κατά παραγγελία των πελατών της εξειδικευμένα προϊόντα.

Η Εταιρεία έχει σήμερα συμφωνητικά συνεργασίας με Βιομηχανίες του εξωτερικού και αναλαμβάνει την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτομικών προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Σφαιρικά συσσωματώματα κεραμικών κόνεων με κατά παραγγελία συστάσεις με την μέθοδο της ξήρανσης δια ψεκασμού (SprayDrying)

 • Κεραμικές σκόνες ελεγχόμενης σύστασης, μεγέθους και μορφολογίας σωματιδίων

 • Χωνευτήρια, σκαφίδια, σωλήνες, δίσκους, κυλίνδρους (από Αλουμίνα και Ζιρκονία κ.α.)

 • Μορφοποιημένα κεραμικά με σύσταση και μέγεθος κατά παραγγελία

 • Ειδικά κεραμικά προϊόντα με χαμηλό συντελεστή θερμικής διαστολής

 • Κεραμικά φίλτρα, κυψελοειδείς κεραμικές δομές, ακροφύσια αμμοβολής, ειδικά πυρίμαχα κ.α.

 • Κεραμικά υδατικά διαλύματα & αιωρήματα φιλικά προς το περιβάλλον.

   

H EBETAM συμμετέχει σε πολλά Ερευνητικά Έργα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υλικών και τεχνολογιών.

Ακολουθούν μερικά από τα πρόσφατα και εν εξελίξει έργα μας:

 

"HORIZON - INPERSO - INdustrialised and PErsonalised Revovation for Sustainable sOcieties" 

https://www.inperso-project.eu/

Εικόνα που περιέχει λογότυπο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

01/07/2022 - 30/06/2026

The EU-funded INPERSO project offers a Holistic deep Renovation Solution addressing the building's entire lifecycle and combining Industrialization and Personalisation.
MIRTEC has a leading role in Dissemination and Communication and supports the establishment of a strategy and channels for sustainable construction components supply chains as well as the market analysis of the relevant market segments and the LCA & CBA.
In INPERSO project, on the one hand, advanced prefabricated walls and 3D printing allow to severely reduce waste, costs and time of construction while increasing quality and on the other hand, high efficiency heating and ventilation are combined with renewable energy innovative solutions to foster resource efficiency during building life.
All these solutions are supported by digital technologies to optimise data flow and use. The result is greener, energy-efficient renovation of buildings at affordable prices.
INPERSO will be demonstrated in fully operational conditions in Valencia (Spain), Velp (Netherlands) and Vouliagmeni (Greece).
More information is available in the 1st press Release and project website https://www.inperso-project.eu/


"T1ΕΔΚ-03167: Mohito+" 


 

"Τ1ΕΔΚ-03073: ChromaSurf"


"Τ1ΕΔΚ-00094: NANOCO2"


"Τ1ΕΔΚ-01582: SOLCEMENT"


"Τ2ΕΔΚ-01466: FUV-PP"


"ΓΓ1CL-0058353: ΣΣΚ e-CODOMH""Τ1ΕΔΚ-01894: LIGBIO-GASOFC" 

"Τ6ΥΒΠ-00014: ΘΩΡΑΞ-Δ"

 

"Τ6ΥΒΠ-00350: CREATION" 

"Τ2ΕΔΚ-01883: HYSELFDROPS"


"Τ2ΕΔΚ-02410: CustomHip"


 

"Τ2ΕΔΚ-04124: 3DENT"