06/11/2020

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ DEREAL ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


09/10/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στην ΕΒΕΤΑΜ A.E.


09/10/2020

ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ DEREAL


01/09/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στην ΕΒΕΤΑΜ A.E.


18/03/2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΙΟΥ COVID 19


31/12/2019

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Mirtec