22 Μαρτίου 2021

ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΣΚ E-CODOMH, ΓΓ1CL-0058353» (ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EBETAM: ΑΔΑ ΨΚ2Ζ4658Π3-ΔΟΝ/ΑΡ.ΠΡΩΤ.207/26/01/2021)

Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν ομόφωνα την αποδοχή και έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΒΕΤΑΜ, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) και την υπογραφή των συμβάσεων, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις.

Λήψη αρχείου