21 Αυγούστου 2023

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη 1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 2. Τον Ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 4. Την υπ’ αριθμ. 9-486/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για την σύσταση Μητρώου Προμηθευτών και Εξωτερικών Συνεργατών. 5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες για τις κατηγορίες:
1. Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 2. Μηχανικών. 3. Μελετητές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 4. Νομικές υπηρεσίες
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: 
Αρχείο    
Αίτηση Προμηθευτή
Δικαιολογητικά Υποψήφιου Προμηθευτή - Εξωτερικού Συνεργάτη