09 Νοεμβρίου 2022

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: 9ΠΛ84658Π3-ΠΓΦ/02.08.2022)

Το ΔΣ στην Συνεδρίαση Νο. 495 της 7ης Νοεμβρίου 2022 ενέκρινε ομόφωνα τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΒΕΤΑΜ, κατόπιν των αιτήσεων των υποψηφίων στην Πρόσκληση ΑΔΑ: 9ΠΛ84658Π3-ΠΓΦ/02.08.2022 και αποφάσισε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr).

Εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, η εταιρεία θα προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης και των επιστημονικών υπευθύνων των έργων.
Αρχείο