09 Ιουνίου 2022

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση για τα δομικά προϊόντα από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕΗ ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ/MIRTEC SA, ως εγκεκριμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικών Αξιολογήσεων (ΕΟΤΑ), έχει την αρμοδιότητα έκδοσης Ευρωπαϊκών Τεχνικών Αξιολογήσεων για ένα μεγάλο αριθμό δομικών προϊόντων.

Στον ΚΑΝ (ΕΕ) 305/2011 «Δομικά Προϊόντα»,  θεσπίζεται η διαδικασία σύνταξης και εκπόνησης της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΤΑ).
Η ΕΤΑ είναι ένα εθελοντικό σύστημα που εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς των κατασκευών για τους οποίους δεν έχει εκπονηθεί εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο. Επιπρόσθετο πλεονέκτημα  έκδοσης ΕΤΑ είναι το γεγονός ότι εάν το προϊόν διαφέρει από ένα ήδη εκδοθέν υποχρεωτικό εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο τότε μπορείτε να εκδώσετε ΕΤΑ βάσει των διαδικασιών που έχουν καθορισθεί από τον ΕΟΤΑ.

Αν, ως κατασκευαστής, επιθυμείτε να προωθήσετε το προϊόν σας σε χώρα της ΕΕ, η υποβολή αίτησης στην ΕΒΕΤΑΜ για έκδοση ΕΤΑ προσφέρει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στο δομικό προϊόν που παράγετε. Αυτή η αξία, μεταξύ άλλων συνίσταται στην δυνατότητα νόμιμης έκδοσης της Δήλωσης Επιδόσεων του προϊόντος καθώς και της νόμιμης σήμανσης CE σε αυτό. Η κατάλληλη σήμανση CE εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διάθεση του προϊόντος σε όλες τις χώρες της ΕΕ αλλά και διεθνώς.

Για τα παραπάνω πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν η ΕΤΑ & η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ πρόθυμα, μπορεί να σας επεξηγήσει τις δυνατότητες που έχετε για την διάθεση των δομικών σας προϊόντων.

Επικοινωνήστε μαζί μας 
Στεργιοπούλου Ευτυχία, E: e.stergiopoulou@mirtec.gr  / T: 2160704613

Αιτήσεις
Αίτηση για έκδοση ΕΤΑ (Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης) GR

Request of ETA (European Technical Assessment) EN