05 Ιουλίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ISO 50001:2008

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της πανδημίας Covid-19, η ισχύς των πιστοποιητικών Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001:2011 παρατείνεται έως τις 19/02/2022.

Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας όλα τα πιστοποιητικά ΣΔΕ ISO 50001:2008 δεν θα έχουν ισχύ και η αξιολόγηση θα γίνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 50001:2018.