18 Μαρτίου 2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΙΟΥ COVID 19

Συμμορφούμενη με τις οδηγίες της Πολιτείας όσο αφορά στον περιορισμό των μετακινήσεων, βάσει των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών οδηγιών αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων (ΙAF ID3:2011) και με στόχο την διασφάλιση της συνεχιζόμενης εγκυρότητας  και αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης που πιστοποιεί, η ΕΒΕΤΑΜ αποφάσισε την επανεξέταση των επιθεωρήσεων επιτήρησης, που ήταν προγραμματισμένες μέχρι το τέλος Απριλίου.
Κάποιες από αυτές, εφόσον είναι δυνατόν στη βάση αξιολόγησης της επικινδυνότητας κατά περίπτωση, θα διενεργηθούν με τεχνικές απομακρυσμένης επιθεὠρησης (remote auditing) μετά από συνεννόηση με τον πελάτη και αποστολή σχετικού υλικού.

Για τις επιθεωρήσεις επαναξιολόγησης θα υπάρξει αρχικά ένα στάδιο συλλογής στοιχείων, ώστε να αξιολογηθεί η δυνατότητα διενέργειας μέρους της επιθεώρησης με τεχνικές remote, με σκοπό την παράταση ισχύος του πιστοποιητικού, 6 μήνες το μέγιστο, κατά τη διάρκεια της οποίας και αναλόγως των συνθηκών, θα προγραμματιστεί η επιτόπια επιθεώρηση.
 
Η κατάσταση θα επανεξετάζεται τακτικά βάσει των νέων δεδομένων.

Καλή δύναμη σε όλους.
18 Μαρτίου 2020