14 Νοεμβρίου 2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000:2018 ΓΙΑ TΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Πρότυπο ISO 22000:2018 "Food safety management systemsRequirements for any organization in the food chain" δημοσιεύτηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στις 19/06/2018 σε συνέχεια της αναθεώρησης της πρώτης έκδοσής του, ISO 22000:2005.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 22000:2018 έχει δοθεί τριετής μεταβατική περίοδος η οποία ολοκληρώνεται στις 29/06/2021.

Μετά τις 26/06/2021 όλα τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί βάσει του προτύπου ISO 22000:2005 θα πάψουν να ισχύουν.

Από τις 29/06/2020 όλες οι αρχικές αξιολογήσεις και επαναξιολογήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων θα γίνονται υποχρεωτικά με το νέο πρότυπο ISO 22000:2018.

Όσα πιστοποιητικά εκδοθούν μετά τις 29/06/2019 με το πρότυπο ISO 22000:2005 θα έχουν ισχύ έως την λήξη της μεταβατικής περιόδου δηλαδή έως τις 29/06/2021.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για την διαπίστευσή της στο νέο πρότυπο ISO 22000:2018 η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.  Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαπίστευσης της ΕΒΕΤΑΜ στο νέο πρότυπο για την Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της.