03 Απριλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προκήρυξη δέκα (10) θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Διεύθυνσης από την Διοίκηση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Η Διοίκηση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 9/502η/22.03.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Φορέα (www.mirtec.gr) και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η προκήρυξη πλήρωσης των δέκα (10) θέσεων Διευθυντών για τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της.

Προκηρύσσει τις εξής θέσεις Διευθυντών με πλήρωση από στελέχη του φορέα: (βλ. προκήρυξη)
 
 1. Διεύθυνσης Εφαρμοσμένης Έρευνας & Περιβάλλοντος
 2. Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης
 3. Διεύθυνσης Διαχείρισης Ποιότητας
 4. Διεύθυνσης Εργαστηρίου Δομικών Υλικών & Προϊόντων
 5. Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 6. Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας
 7. Διεύθυνσης Κλωστοϋφαντουργικών

Και των κάτωθι με επιλογή υποψηφίων τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από τον φορέα, με τριετή θητεία: (βλ. προκήρυξη)
 
 1. Διεύθυνσης Αεροπορικών Επιθεωρήσεων & Πιστοποιήσεων
 2. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Διεύθυνσης Πλαστικών Σωλήνων, Πολυμερών & Πλαστικών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβολή υποψηφιοτήτων:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση volos.office@mirtec.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει στις 04/04/2023 και λήγει στις 14/04/2023 και ώρα 16.00.

Δικαιολογητικά:
Τα δικαιολογητικά (σύμφωνα με την προκήρυξη) που θα πρέπει να υποβληθούν από τους υποψηφίους, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, είναι τα ακόλουθα:
 
 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Δικαιολογητικά πιστοποίησης των προσόντων τους

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία DOC, PDF, TIFF, JPG, BMP, κ.λπ.).

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.