30 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ

Το Ν.Π.Ι.Δ. “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” και διακριτικό τίτλο “ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ”, έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν , προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση τριών (03) θέσεων
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Aριθμός Πρωτοκόλλου: 831-26/03/2021
ΑΔΑ: Ω3ΒΖ4658Π3-Η8Λ

Κατεβάστε το αρχείο