01 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στην ΕΒΕΤΑΜ A.E.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με κωδικό ΣΤΕΡ1-0023807 και τίτλο «Σχεδιασμός και Έλεγχος παραγωγής ανακυκλωμένων προϊόντων Αλουμινίου χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος», με ακρωνύμιο DeReAL, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020 στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3» με Κωδικό ΟΠΣ 3130, η ΕΒΕΤΑΜ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση από εδώ.