22 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

   Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί τη 2α Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους
Α. Γεώργιο Ασημακόπουλο
Β. Ευάγγελο Κάββαλο
Γ. Βαλσαμή-Ευαγγελία Κορομηλά
Δ. Γεώργιο Δρόσο
  1. Πρόταση για Σύσταση & Στελέχωση Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθ. 10 του Ν.4972/2022
  2. Πρόταση για Σύσταση & Στελέχωση Επιτροπής Αποδοχών κατ’ άρθ. 12 του Ν.4972/2022
  3. Αίτημα για ορισμό Εσωτερικού Ελεγκτή από το Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών
  4. Εναρμόνιση του άρθρου 9 παράγραφος 2 του καταστατικού της εταιρείας, περί διάρκειας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, με άρθρο 7 παράγραφος 3 του Ν. 4972/2022.
Προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 9 παρ. 2 ως εξής: «Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έξι (6) έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας συνέρχεται η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.»


   Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στη Γραμματεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

   Το κείμενο της παραπάνω πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mirtec.gr).

Βόλος, 22 Δεκεμβρίου 2022
TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ