29 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

   Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί τη 10η Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την πλήρωση της θέσης του μεταβατικού Προέδρου από τον κο Γεώργιο Ασημακόπουλο και του μέλους του Δ.Σ. από την κα Ιωάννα Ανανιάδου
  2. Πρόταση για Σύσταση & Στελέχωση Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθ. 10 του Ν.4972/2022
  3. Πρόταση για Σύσταση & Στελέχωση Επιτροπής Αποδοχών κατ’ άρθ. 12 του Ν.4972/2022
  4. Διάφορες ανακοινώσεις
   Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στη Γραμματεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

  Το κείμενο της παραπάνω πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mirtec.gr).

Βόλος, 29 Νοεμβρίου 2022
TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ