26 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_08.10.2019

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, λόγω μη επίτευξης απαρτίας της προαποφασισθείσας (με την απόφαση Νο. 30-439/25.06.2019 του Δ.Σ.) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)», στις εργασίες της Επαναληπτικής 48ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 
  1. Υποβολή και έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018.
  2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. της χρήσης 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018.
  3. Επικύρωση απόφασης ορισμού μελών του ΔΣ
  4. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της προαναφερομένης  χρήσης.
  5. Λήψη απόφασης για έγκριση των καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσών για αμοιβή ή αποζημίωση και προέγκριση  αμοιβών μελών  Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.
  6. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως Ελεγκτών για την Εταιρική χρήση 01.01.2019 μέχρι 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  7. Έγκριση νέου Καταστατικού της Εταιρείας
  8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του Εταιρικού Καταστατικού
Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να παραδώσουν στην Γραμματεία της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, μέσα στη παραπάνω προθεσμία.

Βόλος,
24 Σεπτεμβρίου 2019

TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ