23 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί τη 16η Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
  1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021
  2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021
  3. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
  4. Λήψη απόφασης για έγκριση των καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσών για αμοιβή ή αποζημίωση και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022
  5. Διάφορες ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στη Γραμματεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το κείμενο της παραπάνω πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mirtec.gr).

Βόλος, 8 Σεπτεμβρίου 2022
TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ