12 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_20.09.2019

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 2019, καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)», στις εργασίες της 48ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την 20η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 
  1. Υποβολή και έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018.
  2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. της χρήσης 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018.
  3. Επικύρωση απόφασης ορισμού μελών του ΔΣ
  4. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της προαναφερομένης  χρήσης.
  5. Λήψη απόφασης για έγκριση των καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσών για αμοιβή ή αποζημίωση και προέγκριση  αμοιβών μελών  Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.
  6. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως Ελεγκτών για την Εταιρική χρήση 01.01.2019 μέχρι 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  7. Έγκριση νέου Καταστατικού της Εταιρείας
  8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του Εταιρικού Καταστατικού

Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να παραδώσουν στην Γραμματεία της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, μέσα στη παραπάνω προθεσμία.

Βόλος, 25 Ιουνίου 2019
TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ