Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. αποτελεί αναγνωρισμένο φορέα παροχής υπηρεσιών πρόληψης και προστασίας μέσω της εκπόνησης:
  • Μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
  • Αξιολόγησης κανονισμών ασφαλούς εργασίας
  • Μελέτης σήμανσης ασφάλειας χώρων εργασίας και εγκαταστάσεων
  • Μελέτης και υλοποίησης μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας
  • Μετρήσεων φωτισμού, θορύβου, δονήσεων, θερμικού περιβάλλοντος και γενικά φυσικών και χημικών παραγόντων του χώρου εργασίας
  • Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας
  • Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση Προσωπικού