Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ με υψηλή επιστημονική στάθμη και πολυετή βιομηχανική εμπειρία, σε συνδυασμό με άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια, αποτελεί την εγγύηση για την εξασφάλιση των στόχων της εταιρείας.

Η ΕΒΕΤΑΜ στελεχώνεται από αξιόλογους επιθεωρητές, οι οποίοι με την εμπειρία τους και την άρτια κατάρτισή τους διενεργούν υπεύθυνα και με αξιοπιστία επιθεωρήσεις, ελέγχους, πιστοποιήσεις, πραγματογνωμοσύνες, αξιολογήσεις ευρημάτων σε περιπτώσεις ζημιών ή ατυχημάτων, κ.ά. Στα 65 άτομα του προσωπικού της ΕΒΕΤΑΜ περιλαμβάνονται επίσης ερευνητές με διδακτορικές σπουδές, έμπειροι επιστήμονες, μηχανικοί και τεχνικοί.

Η ΕΒΕΤΑΜ αποτελεί παράλληλα επιστημονικό κέντρο ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Επίσης, διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και διαθέτει τα εργαστήριά της για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιμόρφωση νέων τεχνικών στελεχών. Μηχανικοί και επιστήμονες που απέκτησαν σημαντική εμπειρία σε επιθεωρήσεις, ελέγχους αλλά και ερευνητική εμπειρία μέσα από τις δράσεις της ΕΒΕΤΑΜ, στελεχώνουν σήμερα τμήματα ΑΕΙ, μεγάλα ερευνητικά κέντρα και βιομηχανίες της χώρας. Κατάλογος Επιθεωρητών ΕΒΕΤΑΜ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με κωδικό ΣΤΕΡ1-0023807 και τίτλο «Σχεδιασμός και Έλεγχος παραγωγής ανακυκλωμένων προϊόντων Αλουμινίου χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος», με ακρωνύμιο DeReAL, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020 στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3» με Κωδικό ΟΠΣ 3130, η ΕΒΕΤΑΜ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.