Ιστορικό

Η «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.» προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ, ΕΚΕΠΥ και ΕΤΑΚΕΙ.
Οι διατάξεις των νόμων 4002/2011 και 4038/2012 που αναφέρονται σε αυτή τη συγχώνευση, Β ενσωματώνουν στην πράξη σε έναν ισχυρό δημόσιο φορέα με την επωνυμία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., την Πιστοποίηση και τα Εργαστήρια του ΕΛΟΤ, της ΕΒΕΤΑΜ, της ΕΤΑΚΕΙ και της ΕΚΕΠΥ. Στη νέα Εταιρεία εισφέρονται επίσης και οι μέχρι σήμερα ασκούμενες δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης – ΕΛΟΤ καθιστώντας τον ΕΛΟΤ Βασικό Μέτοχο της νέας Εταιρείας. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ